Nikon F Bodies with F2-Cosmetics («Apollo» Bodies)